top of page

YÖNTEMLERİMİZ

Birlikte Pozitif Gelişim, Forum Tiyatro, Drama

 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Instagram - White Circle

BİRLİKTE POZİTİF GELİŞİM – APRRECIATIVE INQUIRY

Günümüzde işletmeler daha az komuta ve kontrole ihtiyaç duymaktadır. Liderlik ilkeleri yönetmekten yönlendirmeye doğru evriliyor. İşte bu noktada talimat, prosedür ve kurallar yerine öyküler daha anlamlı olmaya ve daha çok ilgi görmeye başlıyor. Bu sayede çalışanın önünde imkanlar, kapılar açıp heyecan, istek ve tutku yaratabilmek mümkün. Dolayısıyla çalışanlara değer sunan yöntemler ve yaklaşımlar zaman içinde daha fazla işe yarayacak gibi görünüyor. Bunun için de merkeze “BAŞARI” kavramını yerleştirip bunun kollektif biçimde nasıl yapılabileceğini sorgulamak başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlara çekici gelecektir.

Akademika olarak etkinliklerimizde Türkçe’ye “Pozitif Gelişimi Birlikte Oluşturmak” olarak çevrilebilecek “Appreciative Inquiry” yaklaşımını kullanıyoruz. Bu kavramın “Sorun – Sapma” yaklaşımlı diğer yöntemlere göre en büyük farklılığı, mevcut eksiklikleri ve yanlışları değiştirmek yerine kurumsal ve kişisel yetkinlikler boyutlarında sadece ve sadece pozitif yönlere odaklanmaktır. “Negatif”, “Zaafiyet İçeren”, “Öğrenme Hızını düşüren”, “Engelleyici” yaklaşımlar yerine, “İyiyi”, “Başarıyı”, “Motivasyonu” ve “Yaratıcılığı” tetikleyen bir düşünce tarzının daha pozitif sonuçlar doğuracağı açıktır.

Bugüne kadar gerek yurtdışındaki örnek uygulamalarda, gerekse Akademika projelerindeki gözlemlerimiz Appreciative Inquiry’nin geleceğe, olumluya ve süreçlerin başarılı sonuçlara getireceği kazanımlara yönelmesinin çalışanlar ve sonuçlar üzerindeki pozitif yöndeki mucizevi etkisidir. “Pozitif Gelişimi Birlikte Oluşturmak” felsefesini hemen her iş sürecinde, her eğitim ve atölye çalışmasında eğlenceli, keyifli ve etkili biçimde kullanabiliyoruz. “Bilgi – Beceri – Yetkinlik”leri kurumsal hedefler doğrultusunda sentezleyerek OLUMLU sonuçlar üretiyoruz.

Yaptığı işe aklını ve yüreğini koyan ekiplerin başarıya ulaşması kaçınılmazdır. Bu yaklaşım, bu ekipleri değişime doğru götürecek pozitif devrim için adeta bir davetiyedir. Bu yöntem, pozitif yönetim biçimlerini geliştiren, demotivasyonu tamamen sürecin dışına iten, yaratıcılığı, yenilikçiliği ve inovasyonu öne çıkaran bir çalışma felsefesinin detaylarını ortaya koyan ve kendini işine adayan takım üyelerinin güncel anayasası konumundadır.

 • Organizasyonlar, genellikle pozitif potansiyelleri ortaya çıkarmada zorlanırlar.

 •  Bunun esas nedeni de olanaklardan ziyade sorunlara odaklanma alışkanlığıdır. Sonuç; organizasyonel potansiyelin azalmasıdır.

 •  Appreciative Inquiry, organizasyonun en iyi taraflarına (geçmiş, şimdi, gelecek bazında) odaklanır.

 • Böylece enerjinin kurum içinde verimsizce sarfedilen yaklaşık % 50’lik kısmını kurum dışına (rekabete, müşteriye ve çalışanın mutluluğuna) sarfetmek mümkün olmaktadır.

BU METODUN ANAHTAR SÖZCÜKLERİ :

 • Olumlayıcı, Pozitif, Onaylayıcı

 •  Doğaçlama, Hazırlıksız, Provasız

 •  Amaca Uygun, İhtiyacı karşılayan

 •  Sorgulama, Soruşturma, Bilgi İsteği, Keşfetme, Gerçeği  Birlikte Arama

 •  Elde mevcut olanla gerçekleştirme, Oluşturma, Ortaya Koyma

Screenshot_20180321-170710_edited.jpg
DHL-20.jpg

FORUM TİYATRO

FORUM TİYATRO, Güney Amerikalı tiyatro adamı Augusto Boal tarafından

geliştirilen interaktif bir tiyatro biçimidir.

 1. İzleyiciye kendi sorunlarına farklı bir perspektiften bakmasını sağlayan ve geçerli çözümlerin yine kendisi tarafından bulunmasına yardım eden “Forum tiyatro” aslında yaşamdaki “gerçek”lerin bir prova alanıdır.

 2. Yaşayarak içinde bulunduğu duruma bakmasını, yapabileceklerini sahne üzerinde yaşayarak denemesi ve deneyimlerini kendi yaşamına götürebilmesi gibi yararlar, bu yöntemin eğitim alanında kullanılmasını gündeme getirmiştir.

İzleyici tiyatro sahnesinde izlediği ve bizzat yer aldığı bu deneyimle gerçek yaşamda değişmesi gereken şeyleri değiştirme gücünü ve dinamiğini kazanır. Bu deneyim ve etkileşim gerçek yaşamında üstlenebileceği eylemin itici gücünü oluşturur. Forum Tiyatro sorunların, insan ilişkilerinin, farklı görüşlerin, çatışmaların olduğu her alanda ve her kurumda kullanılabilmektedir.

 

Forum Tiyatro önceleri sosyal amaçlı süreçlerde kullanılmaya başlamıştır. Özellikle kadın sorunu, çocuk ve gençlik sorunları, uyuşturucu gibi toplumsal sorunlara forum tiyatro yöntemi ile çözüm geliştirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra, 2007 yılından itibaren Akademika’nın önderliğinde iş yaşamında ve profesyonel sahada sorun çözme, süreç geliştirme ve eğitim amaçlı olarak yaygın kullanım alanı bulmaya başlamıştır.

IMG_4337.JPG
IMG_1246.jpg

Doğaçlama tekniklerinin kullanıldığı bu yöntemde;

 

 

 • Yeni Ürün / Hizmet Sunumu

 •  İletişim Zorlukları

 •  Olaylara Farklı Bakabilme

 •  İş ve İnsan İlişkileri

 •  İkna Etme

 •  Çatışma Yönetimi

 •  Zor İnsanlarla Başa Çıkabilme

 •  Problem Çözme

 •  Empati ve Farkındalık

 • Satış ve Pazarlama Sorunları

 

 

gibi konu ve süreçler ele alınmakta ve izleyicinin katılımı sağlanmaktadır.

 

Yönetici ve çalışanlarda “Farkındalık Yaratmak”, “Paradigma, Davranış ve Alışkanlık Değişiklikleri Gerçekleştirebilmek” üzere Forum Tiyatro yöntemi standart sınıfiçi eğitimlere ilaveten konuları pekiştirici, etkin ve eğlenceli atölye çalışmaları olarak planlanmaktadır.

 

Bu sayede çalışanların konuya daha fazla hassasiyet göstermesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla belirlenecek bir konu başlığının senaryolaştırılmasını takiben forum tiyatro uygulamaları kurgulanmaktadır.

 

Forum Tiyatro,  bünyesinde mevcut eğitim programlarını tamamlayıcı biçimde yönetici – çalışan ekseninde tüm şirket mensuplarına gruplar halinde uygulanabilecektir.

 

 • Operasyon Grupları

 • Yöneticiler ve Adayları

 • İnsan Kaynakları

 • Müşteri Hizmetleri

 • Satış, Pazarlama ve Bayii Ekipleri

 • Odak Grupları

 • Çocuklar ve Çalışanların Aileleri

 

 

Forum tiyatro uygulamaları için ayrı birer platform oluşturabilmektedir.

 

    

 

 • İletişim

 • Müşteri İlişkileri

 • Problem Çözme

 • İş Güvenliği

 • Yönetim & Liderlik

 • Satış Becerileri

 

 

 

Benzeri başlıklar, tarafımızdan senaryo olarak geliştirilmekte, iş süreçlerinin simulasyonu yapılmakta, katılımcıların kendilerini özdeşleştirebilecekleri ve rahatça ifade edebilecekleri bir ortamın sahnede yaratılması hedeflenmektedir.


Bu senaryoların giriş bölümü, Akademika oyuncuları tarafından sahneye konulmaktadır. Tiplemelerin ve esas vakanın izleyenlerce anlaşıldığı noktada forum başlamaktadır. Zor olayı çözebilmek veya zor kişi ile başa çıkabilmek için nelerin yapılabileceği izleyiciye sorulmaktadır.

IMG_4371.JPG
IMG_0187.jpg

YARATICI DRAMA VE EGİTİM

Yaratıcı drama ülkemizde yeni sayılabilecek ancak gittikçe anlamı ve önemi anlaşılmaya başlayan ve özellikle eğitim alanında yayılmasına çalışılan bir disiplindir ve birçok farklı disiplinle iç içe ve ilişkilidir.

 

Yaratıcı drama anlamı ve önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanan ve özellikle eğitim alanında yaygınlaşmakta olan bir alan ve bir yöntemdir. Drama başta tiyatro olmak üzere ve birçok farklı alanla ilişkilidir ve ilişkilendirilebilir. Drama, katılımcılarının bireysel gelişimini çok yönlü destekler. Yetişkin eğitiminde, ilgili mesleki alanlarda ve değişik eğitim çalışmalarında etkili şekilde kullanılabilecek çok özel bir yöntemdir. Kendi başına da bir sanat alanı olan drama, tiyatro ve drama tekniklerinden yararlanarak, oyun ve oyunsal süreçleri kullanan, dinamik bir süreç ve bir grup çalışmasıdır.

 

Drama katılımcıların,

 

 • Bedensel / zihinsel ifade becerilerinin gelişimine, 

 • Güven duygusunu geliştirebilmesine,

 • İletişim ve empati becerilerinin gelişmesine,

 • Dünyayı, çevresini ve kendisini daha iyi algılayabilmesine,

 • Farkındalığını arttırabilmesine,

 • Sosyalleşme ve sunum becerilerinin artırılmasına,

 • Problem çözme becerisinin gelişimine,

 • Hayal gücü ve duyuları yoluyla yaratıcılığını harekete geçirmesine,

 • Paylaşımcı, üretken ve işbirliğine yatkın olmasına,

 • Hayata çok yönlü bakma becerisinin gelişimine,

 • Sanat ve estetik duyarlılığının artmasına destek olur ve katkı sağlar.

 

Yaratıcı dramanın bir öğrenme yolu olarak en önemli özelliği zihinsel, sosyal ve psikomotor yetenekleri bütünleştirmiş  olmasıdır. Akademika, eğitim programlarının hemen hemen tamamında yaratıcı drama öğelerine ağırlıkla yer vermekte, kişiyi bizzat sürecin içine katmak ve yaşatmak suretiyle katılımcının öğrenmesini kolaylaştırmakta ve bu yolla eğitimin etkinliğini belirgin biçimde artırmaktadır.

20180209_120707.jpg
Demo.jpg
bottom of page